กิจกรรม
วันที่อบรม
รุ่นที่

จำนวน/คน

สถานที่
หมายเหตุ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ
20-21 ม.ค. 60
1
80
จ.ขอนแก่น
เสร็จสิ้นการอบรม


24-25 เม.ย. 60
2
85
จ.เชียงใหม่
เสร็จสิ้นการอบรม
 
22-23 พ.ค. 60
3
85
จ.กรุงเทพฯ
เสร็จสิ้นการอบรม
ภาพกิจกรรม
หมายเหตุ : เมื่อท่านเข้ารับการอบรมในกิจกรรมที่ 1 เสร็จสิ้น โครงการจะทำการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากทั้ง 3 ภาค จำนวน 50 ท่าน เพื่อเข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 2 ต่อไป
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสิ่งทอสู่ตลาดออนไลด์
29-30 มิ.ย. 60
1
20
จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
1-2 ส.ค. 60
2
30
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอบรมท่านละ 2 หลักสูตร/คน/ปีเท่านั้น*
         
วันที่
หลักสูตร
รุ่นที่
ลงทะเบียนออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
11-12 มกราคม 2560 การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก
1
19-20 มกราคม 2560 การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก
2
14-17 กุมภาพันธ์ 2560 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา
1
ภาพกิจกรรมการอบรม
20-21 กุมภาพันธ์ 2560 การนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการตรวจสอบคุณภาพ
1
ภาพกิจกรรมการอบรม
27-28 กุมภาพันธ์ 2560 การนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการตรวจสอบคุณภาพ
2
06-07 มีนาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจาก์ฟางข้าว
1
13-14 มีนาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจาก์ฟางข้าว
2
ภาพกิจกรรมการอบรม
16-17 มีนาคม 2560 การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
1
21-22 มีนาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากโปรตีนรำข้าว
1
ภาพกิจกรรมการอบรม
28-29 มีนาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากโปรตีนรำข้าว
2
ภาพกิจกรรมการอบรม
18-20 เมษายน 2560 เทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร
1
ภาพกิจกรรมการอบรม
25-27 เมษายน 2560 ทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร
2
ภาพกิจกรรมการอบรม
02-04 พฤษภาคม 2560 เทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร
3
ภาพกิจกรรมการอบรม
18-19 พฤษภาคม 2560 การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
2
ภาพกิจกรรมการอบรม
30 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2560 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา
2
ภาพกิจกรรมการอบรม
05-07 มิถุนายน 2560 การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ
1
ภาพกิจกรรมการอบรม
12-14 มิถุนายน 2560 การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ
2
ภาพกิจกรรมการอบรม
19-21 มิถุนายน 2560 การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ
3
ภาพกิจกรรมการอบรม
22-23 มิถุนายน 2560 การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3
ภาพกิจกรรมการอบรม
27-30 มิถุนายน 2560 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา
3
ภาพกิจกรรมการอบรม
04-05 กรกฎาคม 2560 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์
1
ภาพกิจกรรมการอบรม
18-19 กรกฎาคม 2560 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์
2
ภาพกิจกรรมการอบรม
         
สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-942-8600 ต่อ 207, 213 โทรสาร 02-562-0338 มือถือ : 090-276-7514 และ 089-994-4568
[คุณกัณทิมา และคุณจันทร์เพ็ญ]
[e-mail: kapi.regis@gmail.com] [ www.kapi.ku.ac.th/training.html ]