คณะผู้บริหาร
   2_warunee

นางวารุณี ธนะแพสย์
ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

 

2_pilanee_p
3_maliwan_m
6_sukantaros_s
4_pattama_p 5_wuttinan_w
  ดร.พิลาณี  ไวถนอมสัตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
และวิจัย
ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผล
และประชาสัมสัมพันธ์
ดร.ปฐมา  จาตกานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
นายวุฒินันท์  คงทัด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ
และกิจการพิเศษ

9_tanakitt_t
6_udomluck_u
7_sumaporn_s 8_warawut_w
 
นายธนกิจ  เฮียงโฮม
เลขานุการ
ดร. อุดมลักษณ์  สุขอัตตะ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวล
และพลังงานชีวภาพ
ดร.ศุมาพร  เกษมสำราญ
หัวหน้าฝ่ายนาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ