ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงาน PDF พิมพ์
คู่มือปฏิบัติงานสถาบันผลิตผลเกษตรฯ
cover_manual1
หน้าปก
คำนำ
สารบรรณ
บทที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น
บทที่ ๒ คู่มือการปฏิบัติงาน : งานธุรการและบริหารของฝ่ายฯ
บทที่ ๓ คู่มือการปฏิบัติงาน : งานวิจัยและพัฒนา
บทที่ ๔ คู่มือการปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
บทที่ ๕ คู่มือการปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ ๖ คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย ๗ งาน
 - งานสารบรรณ
 - งานพัสดุปรับปรุง nn
 - งานการเงินและบัญชี
 - งานนโยบายและแผน
 - งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 - งานการเจ้าหน้าที่
 - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ